Micheline Veluvolu
Rochester Americans ESPN 97.5 FM
Team Photographer

Micheline Veluvolu

GAME CENTER
4/25/2018 7:05 PM / Rochester, NY
Syracuse Crunch vs. Rochester Americans
   
@YOUTUBE/AMERKSHOCKEY